Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2023-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2023-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2023-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2023-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2023-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)