Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng