Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)