Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2022-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)