Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 5-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)