Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)