Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)