Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)