Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 12-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)