Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 5-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)