Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)