Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)