Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2023-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)