Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 5-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)