Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 1-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)