Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)