Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)