Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)