Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2004-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)