Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)