Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2007-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 10-goe̍h 20-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)