Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2019-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 8-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2018-nî 3-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 8-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng