Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 5-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)