Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)