Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)