Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 8-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 10-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)