Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)