Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2022-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)