Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)