Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2021-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2021-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)