Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)