Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)