Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)