Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2014-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)