Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2006-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)