Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)