Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng