Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 7-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2019-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)