Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 7-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 7-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 9-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng