Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 5-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)