Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 12-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)