Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)