Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)