Ia̍h le̍k-sú

2015-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)