Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 1-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2019-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng