Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)