Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2008-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2006-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 11-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2004-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)