Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 10-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)