Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2019-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 1-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 10-goe̍h 3-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng