Ia̍h le̍k-sú

2016-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2015-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)